آیا خواندن صیغۀ عقد به صورت پیامکی کفایت می کند یا حداقل باید تلفنی باشد؟
آیا خواندن صیغۀ عقد به صورت پیامکی کفایت می کند یا حداقل باید تلفنی باشد؟

باسمه تعالی

خواندن صیغۀ عقد به صورت پیامکی و تلفنی صحیح است.

 

کد سایت fa6383
طبقه بندی موضوعی احکام عقد دائم |متعه یا صیغه