آیا اصرار بر صغیره که کبیره می شود، باعث سقوط عدالت است یا یک بار انجام دادن صغیره؟
آیا اصرار بر صغیره که کبیره می شود، باعث سقوط عدالت است یا یک بار انجام دادن صغیره؟ آیا انجام دادن یک بار صغیره بدون توبه از آن اصرار محسوب می شود؟ آیا حساس لذت از گناه صغیره مثلاً لذت هنگام نگاه حرام باعث اصرار بودن آن می شود؟ چون لذت در برخی گناهان امری طبیعی است مثل نگاه با لذت به نامحرم. آیا عزم بر انجام دوباره گناه صغیره (پس از یکبار ارتکاب آن) اصرار است؟

باسمه تعالی

1. کسی که مرتکب کبیره شده است، عدالت خود را از دست داده است؛ مگر اینکه توبه کند. اما کسی که مرتکب صغیره شده عادل است؛ مگر اینکه بر انجام صغیره اصرار کند.

2. اصرار بر صغیره یعنی بدون توبه چند بار همان صغیره را مرتکب شود. بنابراین کسی که فقط یک بار صغیره ای را مرتکب شده است، صرف عدم توبه از آن صغیره یا احساس لذت از ارتکاب آن یا عزم بر تکرارش، باعث نمی شود «اصرار بر صغیره» صدق کند، بلکه باید خود گناه را مکرر مرتکب شود.

کد سایت fa6385
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|توبه