1. در چند دانشگاه دولتی تدریس می کنم و گاهی از ماژیک های یک دانشگاه در دانشگاه دیگر استفاده کرده ام، حکم این کار چیست؟ 2. ماژیک هایی در دست دارم و نمی دانم متعلق به کدام دانشگاه است، چه وظیفه ای دارم؟
1. در چند دانشگاه دولتی تدریس می کنم و گاهی از ماژیک های یک دانشگاه در دانشگاه دیگر استفاده کرده ام، حکم این کار چیست؟ 2. ماژیک هایی در دست دارم و نمی دانم متعلق به کدام دانشگاه است، چه وظیفه ای دارم؟ یک سری از مطلعین می گویند در این موارد چون هر دو مرکز متعلق به دولت هستند، اشکالی ندارد و عده ای می گویند اشکال دارد.

باسمه تعالی

1. این موارد تابع مقررات این نهادها است. اگر طبق مقررات خارج کردن ماژیک از دانشگاه ممنوع است، واجب است طبق مقررات عمل شود و تخلف عمدی از این کار جایز نیست.

2. در صورتی که مقرارتی در این خصوص وجود دارد، واجب است بدان عمل شود در غیر این صورت شما ضامن تعداد ماژیک هایی هستید که از چند دانشگاه خارج کرده اید و باید برای هریک از این دانشگاه ها ماژیکی را تهیه کنید که یقین دارید قیمت ماژیک خارج شده بیشتر از آن نبوده است. همچنین اگر امکان تهیۀ خود ماژِیک ها نبود، معادل قیمت آن ها را بپردازید؛ البته بعد از تهیه این ماژیک ها می توانید ماژیک های خارج شده را تملک کنید. (برای خودتان بردارید)

کد سایت fa6388
طبقه بندی موضوعی قوانین حکومت اسلامی