آیا دختر خواندۀ خواهرم به پدر من محرم است؟ آیا پدر من می تواند او را ببوسد؟
آیا دختر خواندۀ خواهرم به پدر من محرم است؟ آیا پدر من می تواند او را ببوسد؟

باسمه تعالی

1. اگر صرفاً این دختر را به فرزندی قبول کرده است و از طرق شرعی مانند شیردادن رابطۀ فرزندی بین آن دختر و خواهر شما ایجاد نشده باشد، پدر شما نیز از این جهت محرم وی نخواهد بود. ولی اگر مثلاً با رعایت شرایط شرعی شیرداده باشد، این دختر در حکم نوۀ پدر شما است و پدرتان محرم او است.

2. اگر فرزند خوانده طبق بند 1 محرم شده باشد، برای پدر شما بوسیدن او جایز است و اگر محرم نشده باشد، در صورتی اشکال ندارد که نابالغ باشد؛ البته در هر حال اگر این کار برای دختر یا پدر موجب تهییج شهوت شود یا مفسده ای در پی داشته باشد، جایز نیست.

کد سایت fa6393