پسری قبل از بلوغ (شاید 6-7 سال داشت) چند سال با والدینش به یک خانۀ غصبی رفت و آمد می کرد و وقتی که به آنجا می رفت، شاید دو ساعت در آنجا می ماند. حتی گاهی در آنجا خوابیده بود. آیا واجب است که از صاحب خانه حلالیت بطلبد یا اجرة المثل آن استفاده ها را به او بدهد؟
پسری الآن فرضاً 26 سال دارد. چند سال قبل، جد پدرش یک منزلی (خانه دو اتاقی) را غصب کرد و در آنجا با خانواده اش زندگی می کرد. صاحب خانه راضی نبود ولی حقش را هم نمی توانست از آن ها به خودش برگرداند. این پسر قبل از بلوغ (شاید 6-7 سال داشت) چند سال با والدینش به همین خانه رفت و آمد می کرد و وقتی که به آنجا می رفت، شاید دو ساعت در آنجا می ماند. حتی گاهی در آنجا خوابیده بود. الآن هم همین خانه چند سال است که مغصوب است. آیا این پسر چیزی برگردنش هست؟ آیا واجب است که از صاحب خانه حلالیت بطلبد یا اجرة المثل آن استفاده ها را به او بدهد؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه بالغ نبوده است، گناهی برایش نوشته نمی شود ولی اگر استفاده به این مقدار در عرف مستلزم پرداخت اجرت است، باید اجرة المثلِ آن استفاده ها را به صاحب منزل بدهد یا از وی حلالیت بگیرد.

کد سایت fa6394
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس