اگر لواط و استمنا و همجنس بازی کنی، کافر و بی دین هستی؟ اگر یک طرف توبه را فراموش کند، کافر و بی دین است؟
اگر لواط و استمنا و همجنس بازی کنی، کافر و بی دین هستی؟ اگر یک طرف توبه را فراموش کند، کافر و بی دین است؟

باسمه تعالی

ارتکاب گناهان یاد شده، باعث خروج فرد از اسلام و کافر شدن نمی شود؛ البته بر فردی که مرتکب این گناهان شده واجب است توبه کند و توبه در این موارد پشیمانی قلبی و تصمیم بر ترک دائمی آن گناهان است. همچنین جایز نیست به هیج وجه در نزد دیگران به ارتکاب این گناهان اعتراف کند. اگر یکی از دو طرف هم توبه کند، از وی پذیرفته می شود و فردی که توبه نکرده است، همچنان از این جهت مستحق عذاب است.

کد سایت fa6399
طبقه بندی موضوعی توبه