اگر در عقدهای موقت قبلی، مدت تعیین نکردم، عقدهای قبلی ام دائم شده و ازدواج فعلی ام باطل است؟
من 9 سال پیش با اشخاصی دوست شده و بدون اذن پدر عقد موقت خواندیم که آن موقع مرجع من آقای خامنه ای بود و لزوم داشتن اذن پدر در نظر ایشان احتیاط واجب بودو برای این قضیه به آیت الله بهجت رجوع کردم. الآن بعد از سال ها در جاهایی خواندم که به نظر بعضی مراجع عقد موقت بدون ذکر مدت به عقد دائم تبدیل می شود. الآن 5 سال است ازدواج محضری کرده ام که باز بدون اذن پدر است. حال تکلیف ازدواج فعلی ام چیست ؟ اگر آن زمان که در عقدهای موقت قبلی، مدت تعیین نکردم، عقدهای قبلی ام دائم شده و ازدواج فعلی ام باطل است؟ با توجه به اینکه یک سال است مقلد آقای هادوی شدم، آیا این تغییر مرجع در رابطه با این سؤال مشکلی ایجاد نمی کند؟ آیا اصلاً می توانستم مقلد آقای هادوی شوم؟

باسمه تعالی

1. تقلید شما از آیت الله هادوی تهرانی صحیح بوده است.

2. اگر در زمان عقدهای قبلی رشیده بوده اید، نیاز به اذن پدر نداشتید و از این جهت عقدهایتان صحیح بوده است ولی اگر در واقع رشیده نبوده اید چون اذن پدر نداشتید، عقدهای قبلی باطل بوده اند. همچنین اگر در عقدهای قبلی مدت را هرچند به صورت ارتکازی (ذهنی) تعیین نکرده بودید، آن عقدها باطل بوده اند.

3. با توجه به توضیحاتتان، گویا عقدهای قبلی باطل بوده اند و ازدواج فعلی شما از این جهت با مشکل مواجه نیست و اگر هنگام ازدواج فعلی رشیده بوده اید، از این جهت نیز اشکالی ندارد.

کد سایت fa6404
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده