آیا اصلاح محاسن صورت (ریش) با ماشین نمرۀ چهار شرعاً صدق ریش می کند و اشکال ندارد؟
آیا اصلاح محاسن صورت (ریش) با ماشین نمرۀ چهار شرعاً صدق ریش می کند و اشکال ندارد؟ چون متأسفانه حقیر توانایی اش را ندارم که تشخیص دهم عرف مؤمنین در صدق ریش به چه اندازه و نمره ای است.

باسمه تعالی

1. تراشیدن ریش خلاف سنت اسلامی است ولی حرام و گناه نیست؛ هر چند احتیاط مستحب اجتناب از آن است.

2. برای رعایت احتیاط پیش گفته، صدق عرفی ریش کافی است که تعیین و تشخیص آن بر عهدۀ عرف عمومی است و اگر خودتان توان درک نظر عرف را ندارید، می توانید بر اساس درک افراد مورد وثوقی عمل کنید که نسبت به نظر عرف آگاهی دارند.

3. آنچه در سؤال آمده است، عرفاً صدق ریش می کند.

کد سایت fa6409
طبقه بندی موضوعی تراشیدن ریش