بعضی مواقع حملات انتحاری باعث کشته شدن شیعیان زیادی می شود. آیا برای همۀ آن ها باید جداگانه نماز وحشت خوانده شود یا یک نماز برای همه آن ها کافی است؟
بعضی مواقع حملات انتحاری باعث کشته شدن شیعیان زیادی می شود. آیا برای همۀ آن ها باید جداگانه نماز وحشت خوانده شود یا یک نماز برای همه آن ها کافی است؟

باسمه تعالی

می توان برای همه یک نماز لیلة الدفن خواند؛ هر چند بهتر است برای هر یک جداگانه انجام شود.

کد سایت fa641
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی