اگر مردی ناپدری داشته باشد، دختر این مرد به آن ناپدری محرم است؟
اگر مردی ناپدری داشته باشد، دختر این مرد به آن ناپدری محرم است؟

باسمه تعالی

بله محرم است.