گفته اند هر کس در گناه لواط مفعول واقع شود تا ابد در جهنم است. برای جبران چه کاری باید کرد؟ می گویند امام صادق ـ علیه السلام ـ فرموده کافر و بی دین هستی.
گفته اند هر کس در گناه لواط مفعول واقع شود تا ابد در جهنم است. برای جبران چه کاری باید کرد؟ می گویند امام صادق ـ علیه السلام ـ فرموده کافر و بی دین هستی.

باسمه تعالی

لواط از گناهان کبیره است و اگر چنین عملی ثابت شود، مجازات سنگینی برای مرتکب این کار در اسلام تعیین شده است. عذاب هایی که برای لواط کار گفته شده است، در صورتی است که توبه نکند و توبه وی آن است که در پیشگاه خدا اظهار ندامت کند و تصمیم بگیرد هرگز سراغ این عمل نرود و وظیفه دیگری ندارد.

کد سایت fa6420
طبقه بندی موضوعی توبه|رابطه با خدا