تجاوز به عنف در گناه لواط چیست؟ اگر با پسری این کار را بکنی و خوشش بیاید و اعتراض نکند تجاوز است؟
تجاوز به عنف در گناه لواط چیست؟ اگر با پسری این کار را بکنی و خوشش بیاید و اعتراض نکند تجاوز است؟

باسمه تعالی

صرف خوش آمد و لذت بردن جنسی دلیل بر رضایت فرد به این کار نیست. بنابراین اگر اعتراض نکردنش از روی ترس یا در مقابل تهدید یا مانند آن نباشد، «تجاوز به عنف» صدق نمی کند. البته لواط چه به عنف و چه به غیر عنف حرام و از گناهان کبیره است.

کد سایت fa6428
طبقه بندی موضوعی احکام مجازات اسلامی|حد لواط