من می خواهم از تهران دو روز به خمینی شهر اصفهان سفر کنم. با توجه به فتوای آقای هادوی که می گویند کمتر از 350 کیلومتر نماز کامل است. آیا در بین راه نمازم شکسته یا کامل است؟ وقتی به خود شهر اصفهان و خمینی شهر رسیدم چطور؟
من می خواهم از تهران دو روز به خمینی شهر اصفهان سفر کنم. با توجه به فتوای آقای هادوی که می گویند کمتر از 350 کیلومتر نماز کامل است. آیا در بین راه نمازم شکسته یا کامل است؟ وقتی به خود شهر اصفهان و خمینی شهر رسیدم چطور؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه فاصلۀ تهران تا اصفهان و خمینی شهر بیش از مسافت شرعی (سیصد و پنجاه کیلومتر) است، نماز شما در بین راه و در زمان اقامت در آن دو شهر شکسته است.

 

کد سایت fa6431
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر