می خواستم بدانم نظر شما دربارۀ انجام واجبات با نیت مشترک چیست؟
می خواستم بدانم نظر شما دربارۀ انجام واجبات با نیت مشترک چیست؟ مثلاً هم به قصد انجام واجبات و هم به قصد آموزش به دیگران نماز بخوانیم یا هم به قصد نماز و هم به قصد خنک شدن وضو بگیریم.

باسمه تعالی

داخل کردن قصدی غیر از قصد انجام عمل در نیت عبادت، باعث باطل شدن آن عبادت نمی گردد؛ مگر آنکه ریا محسوب شود. به این مقدار که در سؤال گفته شده است، منافاتی با تحقق نیت لازم در عبادت ندارد و باعث بطلان نماز یا وضو نمی گردد؛ البته توجه شود هدف اصلی از عمل باید قصد انجام عمل و تقرب به خدا باشد و آن قصد دیگر صرفاً انگیزه ای باشد که فرد این عمل را به عنوان عبادت و با قصد تقرب بجا آورد. مثلاً برای آموزش دادن به دیگران، اعمال نماز را واقعاً به قصد نماز خواندن و تقرب انجام دهد یا برای خنک شدن، افعال وضو را واقعاً به قصد وضو گرفتن و تقرب انجام دهد.

کد سایت fa6435
طبقه بندی موضوعی وضو|واجبات نماز