هنگام مسح پا چه مقدار رطوبت باید به پا منتقل شود؟
هنگام مسح پا چه مقدار رطوبت باید به پا منتقل شود؟

باسمه تعالی

در این موارد باید به عرف مراجعه کنید و در نظر عرف باید رطوبت به اندازه ای باشد که بگویند «با رطوبت دست پا را مسح کرد». همچنین باید محل مسح در پا هنگام مسح خشک باشد؛ هرچند نمناک بودن و مرطوب بود در حد مختصر، اشکالی ایجاد نمی کند؛ البته در این فرض باید رطوبت دست به حدی باشد که عرفاً بر نم و رطوبت مختصر پا غلبه کند.

کد سایت fa6436
طبقه بندی موضوعی وضو