اگر کسی به یکی از مراجع معظم تقلید شیعه اهانت کند، وظیفۀ شرعی ما در مقابل آن شخص هتاک چیست؟
آیا اهانت به مراجع معظم تقلید شیعه به بهانه اینکه آدم به آن مرجع معظم تقلید شیعه نقد دارد و می خواهد آن مرجع را امر به معروف و نهی از منکر کند و روشنگری دهد! شرعاً جایز است یا نه؟ اگر کسی چنین اهانتی کند، وظیفۀ شرعی ما در مقابل آن شخص هتاک چیست؟

باسمه تعالی

1. اهانت و هتک حثیت افراد یا جایگاه آن ها، چه با فعل و چه با گفتار، حرام است و اگر فرد اهانت شده مرجع تقلید شیعه باشد، قبح این گناه بسیار بیشتر خواهد بود.

2. «نقد» با رعایت حدود شرعی اش جایز است و «امر به معروف و نهی از منکر» با رعایت شرایط شرعی آن واجب است؛ البته لازم است جایگاه نقد شونده و امر و نهی شونده مراعات شود و از بیان و رفتاری متناسب با آن جایگاه استفاده گردد. بنابراین اگر کسی بدون رعایت این نکته و به بهانۀ «نقد» یا «امر به معروف و نهی از منکر» حرفی بزند یا کاری کند که هتک حیثیت شخص آن مرجع یا توهین به جایگاه مرجعیت شیعه باشد، کار حرامی مرتکب شده است و بر شنونده یا بیننده یا مطلع، لازم است این فرد هتاک و اهانت کننده را نهی از منکر کند.

کد سایت fa6441
طبقه بندی موضوعی فحش و ناسزا|شرایط نهی از منکر