اینکه گفته می شود کثیر الشک احکام شک کنندۀ عادی را ندارد و نباید به شک خود اعتنا کند، آیا فقط شامل شک های صحیح می شود یا شامل شک های باطل هم می شود؟
اینکه گفته می شود کثیر الشک احکام شک کنندۀ عادی را ندارد و نباید به شک خود اعتنا کند، آیا فقط شامل شک های صحیح می شود یا شامل شک های باطل هم می شود؟ مثلاً برای فرد عادی شک بین دو و سه در رکعات نماز های سه رکعتی باعث باطل شدن نماز می شود حال اگر همین فرد کثیر الشک بود، آیا باید به شکش اعتنا نکند؟ آِیا بنا را بر سه رکعت بگذارد و نمازش را تمام کند و صحیح است؟

باسمه تعالی

کثیر الشک چه در شک های صحیح و چه در شک های باطل، احکام شک کنندۀ عادی را ندارد و نباید به شکش اعتنا کند. در خصوص مثال نیز بنا را بر سه رکعت بگذارد و نماز را تمام کند و نمازش صحیح است.

کد سایت fa6443
طبقه بندی موضوعی شکیات