اگر فرد نداند که سجده بر فرش قبول نیست، حکم نمازهایی که خوانده چیست؟
اگر فرد نداند که سجده بر فرش قبول نیست، حکم نمازهایی که خوانده چیست؟

باسمه تعالی

اگر حکم را نمی دانسته و نیز احتمال عقلائی هم نمی داده این کار صحیح نباشد تا بخواهد به دنبال یادگیری برود، نمازهایی که تاکنون به این صورت خوانده است، صحیح هستند.

کد سایت fa6445
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز