آیا فرزندی که از اسپرم اهدایی به دنیا می آید به شوهر زن یا خود زن محرم است؟ آیا این کار از نظر اسلام حرام است؟
آیا فرزندی که از اسپرم اهدایی به دنیا می آید به شوهر زن یا خود زن محرم است؟ آیا این کار از نظر اسلام حرام است؟

باسمه تعالی

تزریق اسپرم غیر شوهر، در رحم جایز است. بچۀ حاصل از این کار عرفاً فرزند صاحب رحم محسوب می شود و صاحب رحم مادر آن بچه شمرده می شود. بنابراین آثار مادر و فرزندی از جمله محرمیت بین ایشان برقرار است. همچنین این بچه، ربیبۀ شوهر صاحب رحم به حساب می آید و اگر دختر باشد، محرم شوهر است.