تعمیرگاه های خودرو، هنگام تعویض قطعات، قطعۀ مستعمل یا خراب را به هر دلیلی تحویل صاحب خودرو نمی دهند، آیا فروش آن به دیگران هرچند خریدار ضایعات، جایز است یا غصب است؟
تعمیرگاه های خودرو، هنگام تعویض قطعات، قطعۀ مستعمل یا خراب را به هر دلیلی تحویل صاحب خودرو نمی دهند، آیا فروش آن به دیگران هرچند خریدار ضایعات، جایز است یا غصب است؟

باسمه تعالی

بدون رضایت مشتری یا قراردادی در این زمینه، چنین کاری جایز نیست و قطعه مال مشتری است و هرگونه تصرف در آن، تصرف در مال غیر بدون اذن است.

کد سایت fa6449
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس