میان دو فقیه مساوی در علمیت با فقیه فالاعلم که در موارد احتیاط وجوبی به او رجوع می شود، چه فرقی وجود دارد؟
میان دو فقیه مساوی در علمیت با فقیه فالاعلم که در موارد احتیاط وجوبی به او رجوع می شود، چه فرقی وجود دارد؟

باسمه تعالی

مراد از اعلم، مجتهدی است که فاصلۀ علمی او با دیگر مجتهدان به حدی است که در هنگام اختلاف در یک مسألۀ فقهی، رأی دیگر مجتهدان، به دلیل تعارض با رأی او، از نظر عقلا ارزش تخصصی خود را از دست بدهد و فقیهی که با همین ملاک در مرتبۀ علمی بعد از او قرار داشته باشد، فالاعلم خواهد بود. اگر هیچ یک از مجتهدان طبق ملاک یاد شده بر یکدیگر برتری نداشته باشند، همۀ ایشان مساوی محسوب می شوند و اگر گروهی از مجتهدان به ملاک مزبور بر گروه دیگر ترجیح داشته باشند ولی بین خودشان به این ملاک ترجیحی وجود نداشته باشد، آن گروه دیگر فالاعلم خواهند بود و فقهای گروه اول نسبت به هم مساوی شمرده می شوند.

کد سایت fa6451
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید