اگر شخص به نیت خواندن سورۀ توبه عمداً بسمله را بگوید و سوره را شروع کند، آیا او مرتکب گناه شده است؟
سورۀ توبه بدون بسمله شروع می شود. اگر شخص به نیت خواندن سورۀ توبه عمداً بسمله را بگوید و سوره را شروع کند، آیا او مرتکب گناه شده است؛ یعنی آیا واجب است بدون بسمله خوانده شود؟ اگر بخواهیم از وسط یا آخر سورۀ توبه چند آیه بخوانیم آیا می توانیم با بسمله شروع کنیم؟

باسمه تعالی

1. اگر به نیت اینکه می خواهد کاری را آغاز کند، بسمله بگوید، اشکال ندارد، بلکه مستحب است و مثلاً در اینجا مقصود از کار، خواندن قرآن و در آن لحظه مقصودش خواند سورۀ توبه است. اما اگر بخواهد به نیت اینکه جزئی از سورۀ توبه است، بسمله بگوید، جایز نیست.

2. در حکم بیان شده فرقی بین خواندن از ابتدای سوره یا وسط یا آخر آن نیست.

کد سایت fa6452
طبقه بندی موضوعی قرآن