چند روزی به پریود مانده بود، رفته بودم به سفر کربلا و برای اینکه پریود نشوم چند تا قرص پیشگیری مصرف کردم و دیگر ادامه ندادم و مثل همیشه در وقت معین قاعدگی ام شروع و تمام شد ولی بعد از دوازده روز باز پریود شدم و فکر کردم که استحاضه است و نماز می خواندم و نزدیکی کردم و می ترسم که باردار شوم، چه کار کنم؟
چند روزی به پریود مانده بود، رفته بودم به سفر کربلا و برای اینکه پریود نشوم چند تا قرص پیشگیری مصرف کردم و دیگر ادامه ندادم و مثل همیشه در وقت معین قاعدگی ام شروع و تمام شد ولی بعد از دوازده روز باز پریود شدم و فکر کردم که استحاضه است و نماز می خواندم و نزدیکی کردم و می ترسم که باردار شوم، چه کار کنم؟

باسمه تعالی

اگر خون دوم شرایط حیض (پریود) را داشته باشد، حیض (پریود) محسوب می شود و گرنه استحاضه است.

کد سایت fa6454
طبقه بندی موضوعی اغسال