آیا می توان هنگام پنهان شدن قرص آفتاب که باتوجه به پیشرفت ابزارهای علم نجوم زمان دقیق آن قابل دستیابی است، نماز مغرب را اقامه کرد و روزه را افطار کرد؟
آیا می توان هنگام پنهان شدن قرص آفتاب که باتوجه به پیشرفت ابزارهای علم نجوم زمان دقیق آن قابل دستیابی است، نماز مغرب را اقامه کرد و روزه را افطار کرد؟

باسمه تعالی

معیار مغرب شرعی، خفاء کامل خورشید از افق واقعی هر مکان است. افق واقعی هر مکان نقطه ای است که اگر آن مکان به صورت دشت مسطح بود، خورشید از آن نقطه شروع به مخفی شدن می کرد. بنابراین صرف پنهان شدن خورشید در پشت کوه و مانند آن دلیل بر مغرب شرعی نیست. اگر این مخفی شدن از طرق عقلائی اطمینان آور مانند محاسبات نجومی معلوم شود، می توان نماز را بجا آورد و روزه را افطار کرد.

 

کد سایت fa6457
طبقه بندی موضوعی وقت نماز