اگر ما مالی از اموالمان را که یکسال بلا استفاده ازش گذشته و خمسش را پرداخت کرده ایم، یکسال دیگر از بلا استفاده بودنش بگذرد، آیا باز شرعاً می بایست، خمس آن مال مذکورمان را پرداخت کنیم یا خیر؟
اگر ما مالی از اموالمان را که یکسال بلا استفاده ازش گذشته و خمسش را پرداخت کرده ایم، یکسال دیگر از بلا استفاده بودنش بگذرد، آیا باز شرعاً می بایست، خمس آن مال مذکورمان را پرداخت کنیم یا خیر؟

باسمه تعالی

هر مالی که متعلق خمس شود و یکبار خمس آن پرداخت شود، دیگر بدان خمس تعلق نمی گیرد؛ البته اگر رشد قیمت پیدا کند یا منافعی و سودی از آن عاید شود، فقط به همین منافع و سود خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa6458