مسح پا دقیقاً از کجا شروع می شود؟ نوک انگشت که اندکی جلو تر از ناخن است یا ابتدای نوک ناخن انگشت؟ اگر همۀ ناخن ها لاک داشته باشد آیا می شود انگشتان پا را به هم بچسبانیم و از بین انگشت ها از نوک پا مسح کنیم؟
مسح پا دقیقاً از کجا شروع می شود؟ نوک انگشت که اندکی جلو تر از ناخن است یا ابتدای نوک ناخن انگشت؟ اگر همۀ ناخن ها لاک داشته باشد آیا می شود انگشتان پا را به هم بچسبانیم و از بین انگشت ها از نوک پا مسح کنیم؟

باسمه تعالی

1. مسح باید از سر انگشت باشد و سر انگشت در نظر عرف کمی جلوتر از ناخن ها را شامل می شود.

2. اگر پهنای محل بین دو ناخن به حدی باشد که عرفاً مسح صدق کند، وضو صحیح است که گویا در انگشتان متعارف همین طور است.

کد سایت fa6469
طبقه بندی موضوعی وضو