شخصی، یک مرجع را بدون تحقیق به عنوان مرجع تقلید انتخاب می کند، آیا برای تغییر مرجعش باید دلیل شرعی بیارورد؟
شخصی، یک مرجع را بدون تحقیق به عنوان مرجع تقلید انتخاب می کند، اما در هیچ یک از امور به نظر مرجعش رجوع نکرده است. حالا می خواهد مرجعش را تغییر دهد و به احکامش عمل کند آیا برای تغییر مرجعش که سخت گیری در برخی موارد دارد، باید دلیل شرعی بیارورد؟

باسمه تعالی

1. از آنجا که انتخاب مرجع تقلید باید بر اساس ضوابط شرعی باشد، انتخاب قبلی این مکلف، اعتباری نداشته است و اکنون هم که قصد انتخاب مرجع تقلید دارد، باید طبق ضوابط شرعی عمل کند.

2. تقلید در احکام، عمل کردن طبق دستور مجتهد است؛ یعنی عملی که فرد انجام می دهد، طبق نظر مجتهد صحیح باشد؛ هرچند مکلف هنگام عمل توجهی به شخص آن مجتهد یا مطابقت عملش با نظر مجتهد نداشته باشد و یا هیچ گاه به رسالۀ وی هم مراجعه نکرده باشد.

 

کد سایت fa6471
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید