کفارۀ دخول در حائض چه مقدار است؟
کفارۀ دخول در حائض چه مقدار است؟

باسمه تعالی

برای نزدیکی در حال حیض کفاره واجب نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که بپردازد. کفارۀ مزبور بدین شرح است که اگر شمارۀ روزهاى حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن، با زن خود از جلو جماع کند، هیجده نخود طلا کفاره به فقیر بدهد و هیجده نخود معادل یک مثقال شرعی است و اگر در قسمت دوم جماع کند، نه نخود و اگر در قسمت سوم جماع کند، باید چهار نخود و نیم بدهد؛ مثلًا در زنى که شش روز خون حیض مى‌بیند، اگر در شب یا روز اول و دوم با او جماع کند، باید هیجده نخود طلا بدهد و در شب یا روز سوم و چهارم باید نه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم باید چهار نخود و نیم بدهد.

 

 

کد سایت fa6474