اگر کسی ۴۰ ساله باشد و روزه نگرفته باشد، بعد از توبه چه کار باید بکند.
اگر کسی ۴۰ ساله باشد و روزه نگرفته باشد، بعد از توبه چه کار باید بکند. منظورم محاسبۀ کفاره است و اینکه در کل چه کار کند که لااقل از این بابت چیزی به گردن نداشته باشد.

باسمه تعالی

1. روزهایی را که از زمان مکلف شدن تاکنون نگرفته است، باید قضا کند.

2. بإزاء هر روزه روزه ای که در این سال ها عمداً افطار شده است، 45 کیلو و بإزاء هر روزه روزه ای که به صورت غیر عمد و به دلیل عذر موجه شرعی مانند مریضی یا عسر و حرج یا ضرر افطار شده است، 750 گرم از غذای غالب شهر محل سکونت خود حساب کنند و به فقیر بپردازد.

3. از آنجا که واجب است قضای روزۀ ماه رمضان هر سال تا ماه رمضان سال بعد بجا آورده شود و گویا این فرد تاکنون در این خصوص اقدام نکرده است، بإزاء هر روز روزۀ قضا شده 750 گرم کفاره تأخیر قضا بپردازد.

کد سایت fa6490
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا