آیا با غروب قرص خورشید، می توان افطار کرد و نماز مغرب را اقامه کرد؟
آیا با غروب قرص خورشید، می توان افطار کرد و نماز مغرب را اقامه کرد؟

باسمه تعالی

معیار مغرب شرعی، خفاء کامل خورشید از افق واقعی هر مکان است. افق واقعی هر مکان نقطه ای است که اگر آن مکان به صورت دشت مسطح بود، خورشید از آن نقطه شروع به مخفی شدن می کرد. بنابراین صرف پنهان شدن خورشید در پشت کوه و مانند آن دلیل بر مغرب شرعی نیست. اگر این مخفی شدن احراز شود، می توان نماز را بجا آورد و روزه را افطار کرد.

کد سایت fa6509
طبقه بندی موضوعی وقت نماز