سرقت علمی به این معنا که شخصی بخشی از مطالب و مواد علمی موجود در کتب دیگران را عیناً برداشته، آن را در کتب و آثار علمی خود قرار دادهد و هیچ ارجاعی به هم مصدر اصلی ندهد و به نام خویش چاپ کند، چه حکمی دارد؟
سرقت علمی به این معنا که شخصی بخشی از مطالب و مواد علمی موجود در کتب دیگران را عیناً برداشته، آن را در کتب و آثار علمی خود قرار دادهد و هیچ ارجاعی به هم مصدر اصلی ندهد و به نام خویش چاپ کند، چه حکمی دارد؟ پولی که از فروش این آثار عاید آن شخص می شود، چه حکمی دارد؟ آیا این ادعای برخی شبهه افکنان صحیح است که چنین کاری در نزد علما و فقها اشکالی ندارد و رایج است؟ آیا ادعای هم نظر بودن با مصدر اصلی دلیلی می شود که آن شخص بتواند از ارجاع دادن به مصدر اصلی خودداری کند و مطلب را به نام خویش چاپ کند؟

باسمه تعالی

1. رعایت حق کپی رایت و حقوق ناشی از تألیف در محدوده ای که عرف یا قوانین و مقررات دولت اسلامی آن را به رسمیت می شناسد، واجب است. بنابراین اگر چینن کاری در عرف تضییع این حقوق شمرده شود، جایز نیست.

2. آن بخش از درآمد حاصل از تدوین، تألیف و فروش این اثر که نصیب مؤلف و تدوین کننده می شود و مربوط به مطالبی است که بدون رعایت حقوق پیش گفته تنظیم شده است، حلال نیست. همچنین آن قسمت از درآمد حاصل از فروش این اثر که به فروشنده می رسد و مربوط به مطالب پیش گفته است، در صورتی که وی در رعایت نشدن حقوق مذکور دخیل بوده باشد، برای او حلال نیست و سایر درآمدهای حاصل از تدوین و تألیف و فروش این اثر اشکال ندارد.

3. سرقت علمی به معنای استفاده از متن یک کتاب یا مقاله و ... بعینه یا با تغییر جزئی به گونه ای که عرفاً همان متن اصلی محسوب شود، بدون ارجاع و نامبردن از مصدر اصلی، در نظر عرف از موارد تضییع حقوق ناشی از تألیف و تدوین شمرده می شود.

کد سایت fa6510