آیا گوش دادن به آهنگ های خوانندگان ایرانی داخل غرب که از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران غیر مجاز است، اگر غنا و لهوی نخوانند، درست است؟
آیا گوش دادن به آهنگ های خوانندگان ایرانی داخل غرب که از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران غیر مجاز است، اگر غنا و لهوی نخوانند، درست است یا باید از گوش دادن به این آهنگ ها از خوانندگان طاغوتی ایرانی اجتناب کرد؟

باسمه تعالی

1. گوش دادن به این نوع موسیقی از جهت موسیقی اش حرام نیست.

2. از آنجا که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باید مراعات شود و ترویج شخصیت های فاسد و منحرف به هر شکل و در هر زمان حرام است، نباید به گونه ای عمل کند که نقض این قوانین و مقررات یا ترویج چنین شخصیت هایی باشد.

کد سایت fa6513