اگر قبلاً فکر می کرده مرجعی اعلم است ولی در مسائلی به مرجع دیگری عدول کرده باشد و عمل نموده است و حالا مراجع فعلی را در یک حد می داند، آیا اعمالش مشکل دارد؟
اگر قبلاً فکر می کرده مرجعی اعلم است ولی در مسائلی به مرجع دیگری عدول کرده باشد و عمل نموده است و حالا مراجع فعلی را در یک حد می داند، آیا اعمالش مشکل دارد؟

باسمه تعالی

اگر می دانست عدول از اعلم به غیر اعلم جایز نیست و عالماً عامداً به مرجعی رجوع کرده که فالاعلم بوده است، گناه کرده است. در هر حال الآن که متوجه شده است که آن مرجع در واقع با سایر مراجع مساوی بوده است، اعمالی که در گذشته انجام داده و مطابق فتوای یکی از این مراجع بوده است، صحیح است و کفایت می کند.

کد سایت fa6522
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید