سجده بر چه چیزهایی صحیح است؟
از آنجا منشأ هر چیزى در روى کرۀ زمین به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از خاک و یا به طور عام از زمین است، چرا علماى ما این قدر در مورد محل سجده محدودیت قایل مى شوند و با اشاره به احادیث و یا روایاتى که اعتبارشان مسجل نیست، سجده بر فرش و امثالهم را جایز نمى دانند. عرف از جمله مبانى فقه است. حتى بر فرض اعتبار احادیث و روایات موجود، فرش و موکت و زیلو در عرف و در شرایط عادى به عنوان لباس استفاده نمى شوند. بنابراین بنده تردید دارم که مى توان احادیث و روایات موجود را بر آن ها تعمیم داد. رأی حضرتعالی در این زمینه چیست؟

باسمه تعالی

1. در سجده باید پیشانی را بر چیزی که سجده کردن بر آن صحیح است، قرار دهد و لازم نیست آن چیز حتماً تربت باشد، بلکه می تواند از خاک یا سنگ یا چیزهایی باشد که از زمین می رویند و خوردنی و پوشیدنی نیستند.

2. بحث از اعتبار روایات و منبع بودن عرف از مباحث تخصصی فقهی است که مجالی دیگر می طلبد. برای کسب اطلاع بیشتر در این خصوص به سایت اسلام کوئست که تحت اشراف معظم له اداره می شود، مراجعه فرمایید.

 

 

کد سایت fa6524
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز