آیا منظور از پایان وقت برای نماز ظهر و عصر غروب آفتاب است یا اذان مغرب؟ آیا برای مغرب و عشا نیمه شب شرعی است یا اذان صبح؟
وقتی که می گویند مثلاً اگر تا پایان وقت نماز فرصت کمی مانده باشد، می توان تیمم بدل از وضو کرد یا تیمم بدل از غسل کرد یا مثلاً نماز عصر را پیش از ظهر خواند یا عشا را پیش از مغرب یا مثلاً با لباس نجس می شود نماز خواند، آیا منظور از پایان وقت برای نماز ظهر و عصر غروب آفتاب است یا اذان مغرب؟ آیا برای مغرب و عشا نیمه شب شرعی است یا اذان صبح؟ چون همان طور که در فتوایی گفته شده نماز در فرصت های دوم کاملاً قضا نیست و به نیت ما فی الذمه است.

باسمه تعالی

1. در خصوص نماز ظهر و عصر، مقصود مغرب شرعی یعنی اذان مغرب است و در خصوص مغرب و عشا مقصود نیمه شب شرعی است نه اذان صبح.

2. هر نمازی بعد از پایان وقتش، قضا می شود و باید به نیت قضا بجا آورده شود؛ مگر نماز مغرب و عشا که در صورت پایان وقت باید بعد از نیمه شب شرعی تا اذان صبح خوانده شود و بنا بر احتیاط واجب در نماز مغرب نباید نیت ادا یا قضا نکند، بلکه ما فی الذمه بخواند و نماز عشا را به نیت ادا بخواند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که به نیت ما فی الذمه انجام دهد.

کد سایت fa6527
طبقه بندی موضوعی وقت نماز