آیا اطلاق عنوان ام المؤمنین بر حضرت خدیجه کبری صحیح است؟
آیا اطلاق عنوان ام المؤمنین بر حضرت خدیجه کبری صحیح است؟

باسمه تعالی

بکارگیری عنوان «أم المؤمنین» در مورد حضرت خدیجه ـ سلام علیها ـ جایز است.

کد سایت fa6528
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت