خانمی هستم متأهل با دو فرزند و 29 ساله و آقایی 27 سال دارند. می خواستم ببینم صیغه ای به عنوان صیغۀ خواهر و برادری برای محرم شدن ما وجود دارد؟
خانمی هستم متأهل با دو فرزند و 29 ساله با آقایی که 27 سال دارند، رابطۀ خواهر و برادری داریم و رفت و آمد می کنیم. می خواستم ببینم صیغه ای برای محرم شدن ما وجود دارد که به عنوان صیغۀ خواهر و برادری باشد تا از لحاظ خدایی صحبت کردن مان هم اشکال نداشته باشد و اگر دارد، چه محدودیت هایی دارد؟

باسمه تعالی

صیغه ای به این عنوان در اسلام وجود ندارد و روابط زن و مرد نامحرم باید در چارچوب ضوابط شرعی باشد و زن شوهر دار فقط از طرق خاصی مانند شیر دادن یا ازدواج دخترش، با مردی غیر از شوهرش محرم می شود. در این مورد اگر این خانم دختری دارد، می تواند با اجازۀ پدر دختر او را به عقد موقت فرد نامحرم در آورد و از این جهت که مادر همسر آن فرد شده، با او محرم می شود.

کد سایت fa6537