اگر کسی نماز شب را در بین الطلوعین می‌خواند، نیت ادا کند یا ما فی الذمه بخواند، یا نیت قضا کند؟
اگر کسی نماز شب را در بین الطلوعین می‌خواند، نیت ادا کند یا ما فی الذمه بخواند، یا نیت قضا کند؟

باسمه تعالی

اگر قبل از اذان صبح مشغول نماز شب شده باشد، در صورتی که حداقل چهار رکعت از آن را خوانده باشد، ادامۀ نماز را بعد از اذان به نیت ادا بجا آورد و بعد از آن نافلۀ صبح و نماز صبح را بخواند در غیر این صورت همان نمازی را که بدان مشغول است، تمام کند و بعد از خواندن نافلۀ صبح و نماز صبح، ادامۀ نماز شب را به نیت قضا بجا آورد. ولی اگر قبل از اذان صبح مشغول خواندن نماز شب نشده بود، نماز شب قضا شده است و بعد از خواندن نافلۀ صبح و فریضۀ صبح، نماز شب را به نیت قضا بجا آورد.

کد سایت fa6543
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی|وقت نماز