اگر با بدن و آلت پسری بازی کنی و آلت را بین ران های او قرار دهی و چیزی نگوید، تجاوز است؟
اگر با بدن و آلت پسری بازی کنی و آلت را بین ران های او قرار دهی و چیزی نگوید، تجاوز است؟

باسمه تعالی

این کار حرام است؛ هرچند لواط نیست و احکام لواط را ندارد. کسی که مرتکب این کار شده است، باید توبه کند و توبه اش این است که ضمن ندامت در پیشگاه الاهی، تصمیم بگیرد هرگز سراغ این کار نرود.

کد سایت fa6548
طبقه بندی موضوعی توبه|حد لواط