آلت چقدر باید داخل شود تا مصداق لواط باشد؟
آلت چقدر باید داخل شود تا مصداق لواط باشد؟

باسمه تعالی

اگر دخول به اندازۀ حشفه (سر آلت) باشد، لواط صادق است و احکام لواط را دارد.

 

کد سایت fa6553
طبقه بندی موضوعی حد لواط