در آیۀ 70 سورۀ فرقان بعد از توبه، عمل صالح است. برای جبران و توبه از گناهان لواط و استمنا و هم جنس بازی چه کارهایی باید انجام شود؟
در آیۀ 70 سورۀ فرقان بعد از توبه، عمل صالح است. برای جبران و توبه از گناهان لواط و استمنا و هم جنس بازی چه کارهایی باید انجام شود؟

باسمه تعالی

توبه از گناهان یاد شده آن است که ضمن ندامت در پیشگاه خدای متعال، تصمیم بگیرد هرگز سراغ آن عمل نرود و به هیچ وجه در پیش دیگران به این گناهان اعتراف نکند و هرچه می تواند از اعمال صالح انجام دهد و عمل صالح خاصی مورد نظر نیست. إن شاء لله مشمول رحمت واسعۀ پرورگار گردد.

کد سایت fa6554
طبقه بندی موضوعی توبه|رابطه با خدا