ما در جمهوری آذربایجان زندگی می کنیم. در جداول اوقات نماز اختلاف دارد مخصوصاً در اذان صبح. به هیچ کدام از این ها اطمینان نداریم. آیا می‌‌توانیم بر اساس تقویم مؤسسۀ لواء قم عمل کنیم؟
ما در جمهوری آذربایجان زندگی می کنیم. در جداول اوقات نماز اختلاف دارد مخصوصاً در اذان صبح. به هیچ کدام از این ها اطمینان نداریم که درست می گوید یا نه. آیا می‌‌توانیم بر اساس تقویم مؤسسۀ لواء قم عمل کنیم. آیا حضرت عالی به این مؤسسه اطمینان دارید. لطفاً جواب بفرمایید کارمان سخت نشود، بلکه سهل باشد. اگر می توانیم بر اساس تقویم مؤسسۀ لواء قم عمل کنیم، آیا برای خواندن نماز صبح شب های مهتابی (12 تا 25 ماه قمری) باید تا روشن شدن سپیدی (25 دقیقه از اذان رسانه) صبر کنیم؟ آیا بر اساس تقویم مؤسسۀ لواء این کار واجب نیست؟

باسمه تعالی

1. محاسبۀ دقیق تر اذان همان محاسبۀ مؤسسۀ لواء قم است و بر اساس همان عمل کنید.

2. در خصوص شب های مهتابی نیز ملاک همان محاسبۀ موسسۀ لواء است و نیازی به صبر کردن بیش از آن نیست؛ البته احتیاط مستحب آن است که بعد از اذان لواء 5 دقیقه صبر کنید.

کد سایت fa6557
طبقه بندی موضوعی وقت نماز