آیا شرعاً برای حذف پسوند از نام خانوادگی نیاز به اطلاع و اذن پدر است یا خیر؟
آیا شرعاً برای حذف پسوند از نام خانوادگی نیاز به اطلاع و اذن پدر است یا خیر؟ به لحاظ قانونی با عنایت به اینکه حقیر سنم بالای هجده سال است و مذکر هستم می توانم بدون اذن پدرم با مراجعه به ادارۀ ثبت احوال، این پسوند را از نام خانوادگی ام در شناسنامه ام بردارم.

باسمه تعالی

خیر نیازی به اذن یا اطلاع پدر نیست؛ البته از آنجا که ناراحت کردن و اذیت کردن پدر حرام است، باید به گونه ای عمل کنید که باعث اذیت و ناراحتی پدرتان نشود.

کد سایت fa6561