فتوای حضرتعالی درباره رؤیت هلال در اروپا چیست؟ اینجا در کشور پرتقال شب را با ایران مشترک هستیم.
فتوای حضرتعالی درباره رؤیت هلال در اروپا چیست؟ اینجا در کشور پرتقال شب را با ایران مشترک هستیم.

باسمه تعالی

1. معیار ثبوت هلال، رؤیت حسی ماه است و احتیاط واجب این است که رؤیت مزبور با چشم غیر مسلح انجام پذیرد.

2. اگر هلال ماه به گونه ای باشد که در صورت نبود موانع مانند ابر، گرد و غبار، نور شهر و ... با چشم غیر مسلح قابل رؤیت باشد، هرچند الآن به دلیل وجود این موانع فقط با چشم مسلح دیده می شود، اول ماه ثابت می شود. در این مسأله تفاوتی بین اروپا و سایر نقاط نیست.

3. اگر هلال ماه در یک نقطه ثابت شد، در تمام نقاطی که در شب با آن نقطه اشتراک دارند، اول ماه ثابت می گردد.

کد سایت fa6576
طبقه بندی موضوعی راه ثابت شدن اول ماه