اینجا در کشور پرتقال کفاره یا فطریه را چه میزان باید محاسبه کرد؟
اینجا در کشور پرتقال آرد کیلویی 50 سنت و برنج خوب و بسته بنده 1/70 سنت و برنج توزیع شده در مرکز اسلامی ما، هم یک یورو بوده است. مردم در افطار هم نان مصرف می کنند هم برنج و در سحر هم متفاوت است. با این وصف کفاره یا فطریه را چه میزان باید محاسبه کرد؟ کدام یک به احتیاط نزدیک تر است؟

باسمه تعالی

در فطریه و کفاره، باید از غذای غالب شهر یا روستای محل سکونت خود حساب کنند و به فقیر بپردازند و می توانند از ارزان ترین غذای غالب محاسبه کنند و اگر کسی بخواهد احتیاط کند می تواند از غذای غالب گرانتر حساب کند. با توضیحاتی که در سؤال آمده است، مردم آن منطقه می توانند نان را ملاک محاسبه قرار دهند.

کد سایت fa6577
طبقه بندی موضوعی زکات فطره|کفاره