آیا ارتباط کلامی عاشقانه بین دختر و پسری در صورتی از روی عشق و علاقه باشد و نه هوی و هوس شرعاً اشکال دارد؟
دختر و پسری واقعاً عاشق یکدیگرند و قصدشان ازدواج است. آیا ارتباط کلامی عاشقانه (در حد دوستت دارم) این ها در صورتی از روی عشق و علاقه باشد و نه هوی و هوس شرعا اشکال دارد؟

باسمه تعالی

ابراز عشق در چارچوب شرعی و در حدی که به مفسده و گناهی منجر نشود، حرام نیست. بنابراین اگر از ابتدا می داند یا احتمال عقلائی می دهد این ابراز عشق ـ هرچند در چارچوب شرع باشد ـ در آینده وی را دچار مفسده و گناه می کند، باید از آن پرهیز کند.