اگر در حین نماز به گونه ای از نماز غافل شویم که اگر بپرسند چه می کنی ندانیم چه بگوییم، آیا نماز باطل است؟
اگر در حین نماز به گونه ای از نماز غافل شویم که اگر بپرسند چه می کنی ندانیم چه بگوییم، آیا نماز باطل است؟

باسمه تعالی

اگر مقصود آن است که اصلاً در آن حال نمی داند چه می کند؛ مثلاً تردید دارد که ورزش می کند یا نماز می خواند یا در خود فرورفته و فکر می کند، نماز باطل است.

 

کد سایت fa6580
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز