پرداخت فطریه به چه اشخاص یا ارگان هایی اولویت دارد؟
پرداخت فطریه به چه اشخاص یا ارگان هایی اولویت دارد؟

باسمه تعالی

موارد مصرف فطریه همان موارد مصرف زکات است که یکی از آن موارد پرداخت به فقرا و مساکین است. بنابراین در صورتی که در ارحام، فامیل و همسایگان خود کسانی را می شناسید که از نظر شرعی فقیر محسوب می شود، بهتر است به ایشان بپردازید در غیر این صورت به دفتر مرجع تقلید پرداخت کنید یا به نهاد هایی بپردازید که می دانید وجوهات فطریه را در موارد مصرف شرعی مصرف خواهند کرد.

کد سایت fa6585
طبقه بندی موضوعی زکات فطره