اگر بدانیم نماز می خوانیم ولی به گونه ای است که اگر بپرسند، ندانیم کدام نماز است و سپس دوباره به خود بیاییم و حواسمان جمع شود، آیا نماز باطل است؟
اگر بدانیم نماز می خوانیم ولی به گونه ای است که اگر بپرسند، ندانیم کدام نماز است و سپس دوباره به خود بیاییم و حواسمان جمع شود، آیا نماز باطل است؟

باسمه تعالی

این مقدار حواس پرتی اخلال در نیت نماز ایجاد نمی کند و نماز صحیح است.

کد سایت fa6590
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز