عده ای مبالغ فطریۀ خود را از طریق واسطه به بنده سپردند ولی بخشی از این مبلغ مفقود شد یا به سرقت رفت، آیا تکلیفی بر عهدۀ من یا فطریه دهندگان باقی مانده است؟
عده ای مبالغ فطریۀ خود را از طریق واسطه به بنده سپردند که به فقرا برسانم و آن عده را نمی شناسم ولی بدون اینکه تفریط و کوتاهی کنم بخشی از این مبلغ مفقود شد یا به سرقت رفت، خودم به همان میزان پول گذاشتم و پرداختم. آیا تکلیفی بر عهدۀ من یا فطریه دهندگان باقی مانده است؟

باسمه تعالی

اگر در نگهداری فطریه ها کوتاهی نکرده باشید، چیز بر عهدۀ شما نبوده است و واجب نبود مبلغ مفقودی را تأمین کنید. ولی اگر کوتاهی کرده باشید، شما ضامن هستید و با توجه به اینکه مبلغ مفقودی را تأمین کرده اید، الآن وظیفۀ دیگری ندارید. در هر صورت فطریه دهندگان وظیفه ای ندارند.

کد سایت fa6591
طبقه بندی موضوعی زکات فطره